Työsuhde vai oma työ osuuskunnassa?

Työ- ja elinkeinoministeriö antoi 28.12.2012 uuden ohjeen työttömyysturvan työvoimapoliittisista edellytyksistä. Ohjeeseen otettiin uutena kohta, joka koski markkinointia, laskutusta ja muita vastaavia tehtäviä hoitavia osuuskuntia.

Siinä sanottiin mm. että "...lisäksi edellytetään, että osuuskuntaa voidaan ylipäätään pitää työnantajan asemassa olevana. Työnantajana pitäminen edellyttää, että osuuskunta itse harjoittaa liiketoimintaa eli esimerkiksi tarjoaa nimissään niitä palveluita, joiden tekemiseksi työnhakija on työllistynyt. Osuuskuntaa ei pidetä työnantajana, jos osuuskunta ainoastaan välittää tietoa työtilaisuuksista tai huolehtii jäsentensä tekemään työhön liittyvästä markkinoinnista, laskutuksesta ja kirjanpidosta."

Ohjeen taustalla on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön Lapin yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskiselta pyytämä lausunto soviteltua työttömyysturvaa hakevien, osuuskunnan kautta laskuttavien henkilöiden asemasta ja kohtelusta. Koskinen päätyi lausunnossaan siihen, ettei työsuhdetta synny, jos osuuskunta vain välittää työtilaisuuksia ja laskuttaa työn tehneen henkilön puolesta. Tavoitteena oli parantaa ja yhdenmukaistaa työttömyysturvan hakijoiden asemaa. Sovitellun työttömyysturvan saaminen edellyttää, että työsuhteessa tehdään työtä korkeintaan 80 % normaalityöajasta ja sen edellyttämästä työajan seurannan vaatimuksista oli syntynyt kirjavaa käytäntöä. Koskinen katsoi, ettei työsuhdetta ole vaan työ tehdään työttömyysturvalain tarkoittamana omana työnä ja silloin ei myöskään tarvita työajan seurantaa. Omassa työssä osa-aikaisesti työllistyneellekin voidaan maksaa soviteltua työttömyysturvaa. Haittapuolena on, että työttömyysturvan kerryttämiseen vaikuttava työssäoloehto täyttyy vain työsuhteessa, ei omassa työssä.

Alun perin TEM ohje tältä osin koski sanamuotonsa perusteella vain osuuskuntamuotoisia yrityksiä mutta mm. Coop Finlandilta saamansa palautteen jälkeen TEM korjasi ohjetta 1.7.2013 voimaan tulleella uudella ohjeella koskemaan myös muita yhteisömuotoja. Samalla ohjeeseen lisättiin maininta, että normaalissa työnvuokrauksessa toimitaan työsuhteessa. Muuten ohje jäi ennalleen.

Työsuhde

TEMin ohjeiden mukaan osa-aikaista työtä tarjoavaa yritystä on voitava pitää työnantajana ja työntekijän on tehtävä sellaista työtä, joka on osuuskunnan liiketoimintaan kuuluvaa, osuuskunnan omaa työtä.

Päivärahaa hakevan on tarvittaessa voitava selvityksen osoittaa työsuhteen olemassaolo ja työn laatu.

Osuuskunnissa on siis huolehdittava siitä, että jäsenen tekemä työ on olennaisesti ja ulkopuolisen silmin tarkasteltuna ilmeisesti osuuskunnan omaa liiketoimintaa ja kuuluu myös sääntöjen mukaisen toimialan piiriin. Osuuskunnan on yrityksenä tarjottava toimintaa asiakkaille ja vastattava myös osuuskuntana jäsenen työstä.

Työsuhteessa on noudatettava mm. työaikalakia, jonka mukaan (37§) työnantajan on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin.

Etätyö on sallittua mutta silloinkin työaika on kirjattava ja työnantajan eli osuuskunnan edustajan on seurattava sitä luotettavalla tavalla.´

Oma työ

Mikä tahansa työ, jossa osuuskunnalla ei ole omaa toimintaa, jonka jäsen itse hankkii ja jonka jäsen vain laskuttaa osuuskunnan kautta, tulkittaneen jäsenen omaksi työksi.

 

 

Jukka P
Työsuhde vai oma työ?